Schema Documentation

deleteCoupon

Description

The payload for the deleteCoupon mutation

Response

Returns a DeleteCouponPayload

Arguments
NameDescription
input - DeleteCouponInput! Input for the deleteCoupon mutation

Example

Query
mutation deleteCoupon($input: DeleteCouponInput!){
  deleteCoupon(input: $input){
    clientMutationIdcodecoupon {
      ...CouponFragment
    }
  }
}
Variables
{"input":DeleteCouponInput}
Response
{"data":{"deleteCoupon":{"clientMutationId":"xyz789","code":"xyz789","coupon":Coupon}}}